top of page

privacy policy

jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Tämä on Lapland Entrepreneurship Society Ry:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
mukainen tietosuojaseloste yhdistyksen jäsenrekisteristä.

 

REKISTERINPITÄJÄ
Lapland Entrepreneurship Society Ry
Y-tunnus 3077555-2
info@laplandes.fi
Lapin yliopisto, Lapland Entrepreneurship Society Ry
PL122, 96101 Rovaniemi

 

REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ
Janne Mäkinen (info@laplandes.fi)

 

REKISTERIN NIMI
Lapland Entrepreneurship Society Ry jäsenrekisteri

 

OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää
jäsenrekisteriä. Yhdistyslaki (1989/503 §11) velvoittaa yhdistyksen hallitusta pitämään
jäsenluetteloa, johon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi sekä kotipaikka. Henkilötietoja käsitellään yhdistyksen ajantasaisen jäsenrekisterin ylläpitämiseksi, yhteydenottojen, viestinnän sekä muiden jäsenyyden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • henkilön täydellinen nimi (etunimet + sukunimi)

  • kotipaikka

  • sähköpostiosoite

  • jäsenyyden alkamisvuosi

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan yhdistyksen jäseneltä tämän liittyessä yhdistykseen.

 

HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille eikä tietoja siirretä EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle. Jäsenrekisterin henkilötietoja voidaan käsitellä pilvipalvelussa, joka sijaitsee EU-
/ETA-alueen ulkopuolella, mutta joka on sitoutunut noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

 

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Tietoja säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä yhdistyksen oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15).

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan ehdotonta huolellisuutta. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmiin, joihin on rajattu pääsy vain rekisterinpitäjällä. Ainoastaan rekisterinpitäjällä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on lisäksi oikeus vaatia henkilötietojensa poistoa rekisteristä tai niiden käytön rajoittamista, ellei tietojen pitämiselle rekisterisessä ole lakisääteistä velvoitetta tai se ei ole ristiriidassa rekisterinpitäjän yleisen edun kanssa. Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

 

YHTEYDENOTOT
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti rekisterinpitäjälle tai sähköpostitse tästä rekisteristä vastaavalle henkilölle (kts. kohta “Rekisteristä vastaava henkilö”).

 

MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESSA
Yhdistys pidättää oikeudet muuttaa tätä tietosuojaselostetta ja sitä voidaan päivittää esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa tai tarkentuessa. Seloste on viimeksi päivitetty 15.10.2019.

tapahtumarekisterin tietosuojaseloste

Tämä on Lapland Entrepreneurship Society Ry:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste yhdistyksen tapahtumarekisteristä.

 

REKISTERINPITÄJÄ
Lapland Entrepreneurship Society Ry
Lapin yliopisto, PL122, 96101 Rovaniemi
Y-tunnus: 3077555-2

 

REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ
Janne Mäkinen (info@laplandes.fi)

 

REKISTERIN NIMI
Lapland Entrepreneurship Society Ry:n tapahtumarekisteri

 

OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Tietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen sekä soveltuvilta osin rekisteröidyn antamaan suostumukseen ja rekisterinpitäjän lakisääteisiin velvoitteisiin. Henkilötietoja käsitellään tapahtumailmoittautumisen ylläpitoon, laskuttamiseen sekä sujuvien tapahtumajärjestelyjen ja rekisterinpitäjän sekä rekisteröidyn välisen yhteydenpidon mahdollistamiseksi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • henkilön nimi

  • yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero)

  • erikoisruokavalio

  • muut rekisteröidyn itse antamat lisätiedot

 

ERITYISET HENKILÖRYHMÄT
Rekisteriin voidaan tallentaa rekisteröidyn terveyteen liittyviä tietoja tapahtumaan osallistumisen turvallisuuden takaamiseksi. Tiedot rekisteröidyn erityisruokavaliosta saatetaan kerätä, jotta rekisteröidylle osataan tapahtuman aikana tarjota asianmukaista ravintoa.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyiltä (osallistujalta) itseltään tapahtumailmoittautumisen yhteydessä.

 

HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille eikä tietoja siirretä EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle. Tapahtumarekisterin henkilötietoja voidaan käsitellä pilvipalvelussa, joka sijaitsee
EU-/ETA-alueen ulkopuolella, mutta joka on sitoutunut noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi. Maksuttomien tapahtumien osallistujien
henkilötiedot poistetaan viimeistään 30 päivän kuluttua tapahtuman päättymisestä. Maksullisten tapahtumien osallistujien tiedot poistetaan nimi- ja yhteystietoja lukuun ottamatta 30 päivän kuluttua tapahtuman päättymisestä, mikäli maksuvelvoitteet on hoidettu asianmukaisesti. Osallistujien nimet ja yhteystiedot sekä mahdollinen muu kirjanpitoaineisto (esimerkiksi lasku) säilytetään kirjanpitolain mukaisesti kuuden vuoden ajan sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan ehdotonta huolellisuutta. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmiin, joihin on rajattu pääsy vain rekisterinpitäjällä. Ainoastaan rekisterinpitäjällä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on lisäksi oikeus vaatia henkilötietojensa poistoa rekisteristä tai
niiden käytön rajoittamista, ellei tietojen pitämiselle rekisterisessä ole lakisääteistä velvoitetta tai se ei ole ristiriidassa rekisterinpitäjän yleisen edun kanssa. Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

 

YHTEYDENOTOT
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti rekisterinpitäjälle tai sähköpostitse tästä rekisteristä vastaavalle henkilölle (kts. kohta “Rekisteristä vastaava henkilö”).

MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESSA
Yhdistys pidättää oikeudet muuttaa tätä tietosuojaselostetta ja sitä voidaan päivittää esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa tai tarkentuessa. Seloste on viimeksi päivitetty 11.02.2020.

bottom of page